Voorafgaand aan de startbijeenkomst is onder de huidige DuboCalc gebruikers een enquête gehouden om wensen te inventariseren. Daarnaast zijn wensen geïnventariseerd die uit eerder uitgevoerde onderzoeken naar verbeteringen van DuboCalc naar voren kwamen. Tijdens de startbijeenkomst hebben we de geïnventariseerde wensen met de gebruikers bediscussieerd. We zijn zeer content met de opbrengst hieruit. We hebben een duidelijker beeld gekregen bij uw wensen en de prioritering daarvan. De komende tijd gaan wij aan de slag met het verder uitwerken van de opgehaalde informatie, het uitzoeken van de mogelijkheden en het in kaart brengen van korte en lange termijn acties.